Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (genom)”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 01/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (genom)”

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 01/E12894/2019 z dnia 2019.07.16 na stanowisko Senior Developer AI do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2019.07.23 została złożona tylko jedna oferta (dostarczona do siedziby oferenta):

  • Andrzej Witkowski

W wyniku dokonanej w dniu 2019.07.25 przez zamawiającego analizy stwierdzono, że oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

Nazwa projektu: Rozwój platformy AI Investments

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 01/E12894/2019: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem  platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu: CPV Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

Termin składania ofert: 23/07/2019 do końca dnia

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/07/2019 do końca dnia:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: innowacjeeu@aiinvestments.pl, lub
  2. w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.
Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: innowacjeeu@aiinvestments.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Skrzypek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który obejmie stanowisko Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych, któremu powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych  z tworzeniem i rozwojem platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: “AI Investments – zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku zapytania ofertowego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
Województwo: mazowieckie
Powiat: M.st. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Pełne zapytanie ofertowe:

01_E12894_2019 Zapytanie ofertowe Usługi Senior Developera AI (genom)

Zapytanie ofertowe nr 02/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (graf)”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 02/E12894/2019 „Usługi Senior Developera AI (graf)”

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 02/E12894/2019 z dnia 2019.07.16 na stanowisko Senior Developer AI do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2019.07.23 została złożona tylko jedna oferta (dostarczona do siedziby oferenta):

  • IN4MATIX Marcin Słowikowski

W wyniku dokonanej w dniu 2019.07.25 przez zamawiającego analizy stwierdzono, że oferta spełnia wszystkie warunki postępowania i została wybrana do realizacji prac będących przedmiotem zapytania.

Nazwa projektu: Rozwój platformy AI Investments

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 02/E12894/2019: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem  platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu: CPV Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

Termin składania ofert: 23/07/2019 do końca dnia

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/07/2019 do końca dnia:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: innowacjeeu@aiinvestments.pl, lub
  2. w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: innowacjeeu@aiinvestments.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Skrzypek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który obejmie stanowisko Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych, któremu powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych  z tworzeniem i rozwojem platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: “AI Investments – zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku zapytania ofertowego.

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Województwo: mazowieckie
Powiat: M.st. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Pełne zapytanie ofertowe:

02_E12894_2019 Zapytanie ofertowe Usługi Senior Developera AI (graf)

 Zapytanie ofertowe nr 03/E12894/2019 „Usługi Senior Data Scientist”

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 03/E12894/2019 „Usługi Senior Data Scientist”

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe numer 03/E12894/2019 z dnia 2019.07.16 na stanowisko Senior Data Scientist do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2019.07.23 nie została złożona żadna oferta spełniająca przyjęte przez oferenta założenia.
W związku z powyższym zapytanie ofertowe zostało zamknięte bez rozstrzygnięcia dostawcy.

Nazwa projektu: Rozwój platformy AI Investments

Tytuł zamówienia: Zapytanie ofertowe nr 03/E12894/2019: Prace programistyczne związane z tworzeniem i rozwojem  platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych.

Kod CPV: 73100000-3

Nazwa kodu CPV: Usługi badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe

Termin składania ofert: 23/07/2019 do końca dnia

Miejsce i sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23/07/2019 do końca dnia:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: innowacjeeu@aiinvestments.pl, lub
  2. w formie pisemnej (osobiście, pocztą lub kurierem) w siedzibie Zamawiającego przy alei Jana Chrystiana Szucha 8 w Warszawie

Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Dokumenty wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta, poprzez złożenie na każdej zapisanej stronie kopii dokumenty podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem”.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku oceny Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

Pełne ryzyko niedoręczenia oferty w terminie spoczywa na Oferencie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian całości lub części zapytania ofertowego i formularza ofertowego przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do unieważnienia zapytania ofertowego bez konieczności podawania przyczyny. 

Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: innowacjeeu@aiinvestments.pl 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Paweł Skrzypek 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta, który obejmie stanowisko Developera Machine Learning ze specjalizacją przetwarzania algorytmów genetycznych, któremu powierzona zostanie realizacja prac programistycznych związanych  z tworzeniem i rozwojem platformy AII do zaawansowanej optymalizacji portfela aktywów oraz kontroli ryzyka w strategiach inwestycyjnych w ramach projektu pt.: “AI Investments – zaawansowane narzędzie inwestycyjne oparte na uczeniu maszynowym oraz Big Data”, współfinansowanego ze środków programu Eurostars-2. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku zapytania ofertowego. 

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Województwo: mazowieckie
Powiat: M.st. Warszawa
Miejscowość: Warszawa

Pełne zapytanie ofertowe:

03_E12894_2019 Zapytanie ofertowe Usługi Senior Data Scientist

Bitnami